Certyfikaty specjalistyczne z Języka Angielskiego Drukuj

BEC (Business English Certyficates)
Egzamin poświadczający znajomość biznesowego języka angielskiego.

BEC posiada trzy poziomy zaawansowania:
Preliminary (odpowiednik PET),
Vantage (równoważny z FCE),
Higher (poziom CAE).
Egzamin składa się z podobnie jak IELTS z 4 części: czytanie (Reading), pisanie (Writing), rozumienie ze słuchu (Listening),
mówienie (Speaking). Uzyskany dyplom jest ważny bezterminowo. Sesje egzaminacyjne odbywają się w Polsce w maju i czerwcu oraz listopadzie i grudniu.

 

LCCI (THE LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Certyfikat poświadczający profesjonalną znajomość języka angielskiego. Przeznaczony jest dla osób
posługujących się angielskim w kontaktach biznesowych. Certyfikaty LCCI są honorowane w ponad 80 krajach świata, jako dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym
Certyfikaty LCCI stanowią podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej

TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
To egzamin amerykański przeprowadzany przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo
Edukacji uznaje egzamin TOEFL na prawach dawnego egzaminu państwowego. Wyniki egzaminu powyżej 213
punktów w wersji komputerowej i 550 wersji papierowej są uznawane przez Ministerstwo Edukacji jako
potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego (z wykształceniem
pedagogicznym , ale bez ukończonych studiów filologicznych lub lingwistycznych)

TOEFL znajduje się na ministerialnej liście egzaminów językowych zaliczających nową maturę z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (w zależności od ilości uzyskanych punktów)
TOEFL jest wymagany od osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w
szczególności w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie
poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne w
Polsce, krajach Uniii Europejskiej, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych krajach świata

GMAT MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
To egzamin wymagany od kandydatów na studia M.B.A. - w krajach zachodnich, a obecnie także w Polsce (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej).

IELTS - International English Language Testing System
Certyfikat IELTS często jest najwłaściwszym wyborem dla osób zamierzających rozpocząć studia lub pracę za
granicą. W zależności od liczby uzyskanych punktów zdający otrzymuje dokument potwierdzający odpowiedni
poziom językowy według skali siedmiopunktowej.
7,5+ (odpowiada CPE)
6,5-7,0 (CAE / BEC Higher)
5,0-6,0 (FCE / BEC Vantage)
3,5-4,5 (PET / BEC Preliminary)
3,0
Certyfikat IELTS jest ważny dwa lata od daty wystawienia, a sesje egzaminacyjne są przeprowadzane
praktycznie co miesiąc.

Spoken English for Industry and Commerce - SEFIC
Jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach o­n Demand (tj. na żądanie),
potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych.
SEFIC stanowi 25 - 45 minutową rozmowę z egzaminatorem i składa się z ćwiczeń typu: rozmowa ogólna,
odegranie roli, słuchanie, rozumienie tekstu, opis ilustracji, dyskusja, prezentacja, itp.
Egzamin nastawiony jest w szczególności na znajomość terminologii biznesowej, oraz umiejętność wypowiedzi
na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką , polityką międzynarodową, itp.
Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na
całym świecie.